Du är här

Övrigt

Faktura

 

Saldobegränsning

Saldobegränsning är en extra betaltjänst med syfte att säkerställa att den rörliga månadskostnaden för ett mobilabonnemang, dvs kostnaderna som är baserat på hur mycket telefon de facto används, hålls i schack. Man väljer en lämplig gräns i euro och när kostnaderna för perioden når denna gräns så spärras abonnemanget för återstoden av perioden*. Saldobegränsningen är alltså i relation till de samtalskostnader som uppstår, inte månadskostnaden för ett abonnemang som kan innehålla andra kostnader som inte är relaterad till mobilanvändningen.

Om man har ett Alltiett-mobilpaket så kan saldobegräsningen vara olämplig att ha aktiverad. I Alltiett-mobilpaket ingår en kvot som berättigar en att ringa ett visst antal samtalsminuter inom ett specifiikt område, t.ex. inom Finland, Sverige och Åland. Om man ringer ett samtal till ett nummer som inte omfattas av kvoten (t.ex. utanför området eller ett betalnummer) så uppstår direkt en samtalskostnad som saldobegränsningen tar i beaktande. Som ett exempel, om du ringer ett samtal till USA som kostar 10 € och du har en saldobegränsning på 10 €, så kommer abonnemanget att spärras eftersom du nått gränsen. Detta sker oberoende av om du har använt alla de samtalsminutrar och SMS som ingår i din Alltiett-kvot! Ringer man bara inom det område som Alltiett-kvoten omfattar och inte ringer till betalnummer, så är det inget problem att ha saldobegränsning inkopplad, men du bör vara införstådd med den möjliga konsekvensen!

Saldobegränsning aktiverar du genom att kontakta Ålcoms kundtjänst på telefon 22222. Du debiteras en inkopplingskostnad samt månatlig kostnad enligt aktuell prislista.

-----
* ett samtal som pågår när man närmar sig gränsen kommer inte att avbrytas när gränsen passeras, utan kostnaden för samtalet kommer att faktureras skilt. Ringer du således ett väldigt långt samtal till ett nummer som hör till ett område som täcks av kvoten, men kvoten samtidigt passeras, så får du en kostnad för det. Om du vill kan vi aktivera sk kostnadsgaranti vilket innebär att den överskjutande kostnaden flyttas över på nästa faktureringsperiod istället.

När kommer fakturan?

Vi fakturerar i mitten av månaden så att fakturans datum normalt är den 15:e i månaden och förfallodatum är månadens sista. 

Vi fakturerar inte om kostnaderna är under 25 € utan kostnaderna flyttas då över till nästa fakturaperiod. När den sammanlagda kostnaden överstiger 25 €, skickas fakturan.

Vilka betalformer erbjuder Ålcom?

Pappersfaktura är det traditionella sättet att leverera en faktura på. Den sänds utskriven per brev till en av kunden uppgiven adress och en administrationskostnad påförs på varje faktura.

E-postfaktura innebär att fakturan sänds som en PDF-bilaga till en av kunden uppgiven e-postadress. Detta kostar ingenting för kunden. Om fakturan inte kan levereras till e-postadressen pga att adressen är felaktig eller annan orsak, återgår leveransformen till pappersfaktura. Fördelen med e-postfaktura är att det kostar ingenting och man får den levererad oberoende av var man är någonstans så länge man kan läsa sin e-postadress. Nackdelen är att det är lätt att i misstag ta bort en faktura eller missa att den kommit om man får en stor mängd e-postmeddelanden.

Direktbetalning tillkom som betalningsform i februari 2014 och följer EU-standard. Kunden ger Ålcom fullmakt att dra fakturans belopp från kundens konto på förfallodagen och ett förhandsbesked skickas per brev eller e-post till kunden.  För att upprätta direktbetalningförbindelse måste man besöka sin bank - det går alltså inte över interbanken. Per april 2014 skiljer det sig mellan Nordea, Ålandsbanken och Andelsbanken såtillvida att om man har nätjänst hos Andelsbanken så kan man inte ha direktbetalning vilket däremot är möjligt hos Ålandsbanken och Nordea.
Har man direktbetalning så kommer det ett förhandsbesked och där framgår att fakturan kommer att debiteras ett bankkonto som är kopplat till en e-fakturaadress som uppges i förhandsbesked. E-fakturaadressen och bankkontot liknar överhuvudtaget inte varandra så det är lätt att tro att någonting är fel!

E-faktura har funnits ett antal år och innebär att kunden via sin Internetbanken ger Ålcom fullmakt att på förfallodagen dra fakturans summa från kundens kontot. Fakturaunderlaget finns till påseende i Internetbanken men inget förhandsbesked skickas till kunden. Ett krav för att ha e-faktura är således att man har tillgång till Internetbank. I banken kan man normalt ange att fakturor under ett angivet belopp automatiskt skall godkännas medan de som överstiger måste godkännas av kunden i Internetbanken. Då det exakta förfarandet i Internetbanken varierar från bank till bank, hänvisar till din bank för närmare frågor.

Kan jag dela upp kostnaderna på olika fakturor?

Alla tjänster som hör till ett kundnummer faktureras på samma faktura. Men har du ett t ex ett mobilnummer på ditt företag så kan vi skapa ett nytt kundnummer där vi fakturerar tjänsten. I många fall kan vi även dela upp en tjänst på olika kundnummer så att t ex kostnaden för den fysiska telefonen faktureras ett kundnummer och för abonnemangskostnaden faktureras ett annat.

Kan jag ha mitt abonnemang vilande?

De flesta abonnemang kan sättas vilande men de bör vara aktiva minst fyra månader i sträck innan de sätts i viloläge. Viloläget aktiveras genom att kunden kontaktar Ålcoms kundtjänst och meddelar om detta och tas ur viloläge genom motsvarande kontakt med kundtjänsten. När abonnemanget återaktiveras påförs en kostnad för detta.

När faktureras kostnaderna?

Fasta tjänster med månadsavgifter faktureras på förhand medan rörliga kostnader såsom samtalskostnader, filmhyror etc av naturliga orsaker faktureras i efterhand.

Kan jag dela upp min faktura

Om man av någon orsak inte kan betala fakturan i sin helhet, finns möjlighet att dela upp den i delbetalningar enligt överenskommelse. Kostnaden för att flytta förfallodatum är 10€. Man bör dock alltid kontakta Ålcoms fakturaavdelning för att bestämma avbetalningsplan.

När kommer fakturan?

Vi fakturerar i mitten av månaden så att fakturans datum normalt är den 15:e i månaden och förfallodatum är månadens sista.

Varför har jag inte fått min faktura ännu?

Om du inte har fått fakturan så kan det bero på flera saker:

Vi har en minimigräns på 25 euro för att fakturera. Understiger en periods kostnader denna gräns, flyttas kostnaderna över till nästa period. Om en fakturakostnad är äldre än 3 månader kommer den dock att faktureras även om den understiger 25 euro.

För löpande tjänster fakturerar vi inte för den månad man tar tjänsten, däremot för den månad man säger upp den. Detta kan medföra en förskjutning av fakturan som du kanske inte förutsåg.

Fakturan har inte levererats pga felaktigheter i leveransadressen. Om du inte har uppgivit din adress korrekt eller har flyttat, kan fakturan inte levereras. Ibland kommer den i retur till Ålcom varefter vi försöker kontakta kunden för att få fram en korrekt leveransadress, men i många fall blir vi inte uppmärksammade på det och fakturan försvinner då. Det är alltid kundens ansvar att tillse att vi har en korrekt adress - om betalningen av fakturan försenas pga att den inte kunnat levereras i tid då adressen inte varit korrekt, kan detta inte åberopas av kunden som skäl varför förseningsränta eller andra kostnad inte skall påföras.

Samma som i punkt 3 gäller även då fakturan levereras per e-post. Kunden uppger den e-postadress dit fakturan skall sändas. Om kunden av någon orsak slutar läsa adressen, byter till en annan adress eller om e-postmeddelanden av någon orsak inte kan levereras till e-postadressen, är det kundens ansvar att meddela en korrekt e-postadress till Ålcom.

Har man e-faktura så skickas det ingen faktura hem till kunden - fakturaunderlaget finns istället att hämta i kundens Internetbank.

 

Fiber

 

Hur ser Ålcom på en kundrelation?

Ålcom tillsammans med våra moderbolag Mariehamns Telefon och Ålands Telefon är solida bolag med en stark finansiell situation. Vi agerar långsiktigt för att garantera att våra kunder kan känna sig trygga och lita på att våra lösningar även i framtiden kommer att av högsta kvalitet. Ålcom har en tradition av kreativitet och innovation som inneburit att Åland varit i framkant av tekniken med införande av mobiltelefoni, bredband och IPTV. Vi arbetar fortsatt oerhört hårt för att Åland skall ha tillgång till den senaste tekniken och att ålänningarna även i fortsättningen kan dra nytta av de framsteg som görs inom digital kommunikation.

Vem äger Ålcom?

Ålcom ägs av Ålands Telefon och Mariehamns Telefon. Dessa bolag ägs i sin tur av över 8000 ålänningar. Vi är således ett hel åländskt ägt bolag med djupa rötter på Åland. Att handla av Ålcom är således om man bor på Åland att handla av sig själv.

Varför bygger telefonbolagen inte med blåsfiber?

Det finns ingen fördel för den enskilde och inte heller underhållsmässig fördel att bygga med blåsfiber. Vi jobbar långsiktigt och med hög säkerhet. Blåsfiber är således inte ett alternativ för oss.

Vad skiljer en fiberlösning från Ålcom från konkurrenterna?

Ålcom är det enda bolaget som erbjuder full redundans både på Åland och till och från Åland. Både västerut och österut. Med redundant menas att vi har ett nät byggt som inte kan gå ner pga att en kabel blir söndergrävd. För vår del är detta av största vikt nu men även i framtiden då stora delar av ditt hushåll är uppkopplat dygnet runt. Att slarva med redundans är inte ett alternativ för oss. Säkerhet och kvalité är av största vikt för oss nu och i framtiden.

Varför är det billigare att ansluta sig på vissa områden?

Vi fiberplanerar stora delar av Åland vilket medför att de områden vi planerar har ett lägre pris då vi kan ansluta flera på en gång. Med vår erfarenhet och kunskap bygger vi ett högkvalitativt fibernät som gynnar hela Åland, och innebär att vi kan erbjuda den tryggaste helhetslösningen för dig.

Tillkommer det några extra månadsavgifter om man har fiber?

Du betalar ingenting mer än det pris som uppges vid försäljning. Vi har inte dolda avgifter.

Levererar Ålcom kabeltv?

Tillsammans med Ålands Telefon erbjuds kabeltv över fiber i Godbynejden.

Levererar Ålcom 10 Gbit/10 Gbit?

Ja Ålcom levererar sedan flera år tillbaka 10 Gbit/10 Gbit anslutningar. Om en kund är intresserad av en hastighet på 10 Gbit/10 Gbit är man välkommen att kontakta oss på info@alcom.ax eller på tfn. 22222

Är Mariehamns Telefon och Ålands Telefons fibernät sk. öppna nät?

Ja telefonbolagen tillhandahåller sk. öppna nät.  Faktum är att konkurrerande operatörer har levererat internet i telefonbolagens nät sedan mer än 10 år tillbaka. Detta är en lagstadgad tjänst som tillhandahålls av alla operatörer i Finland.

Flerfamiljshus

Vad är VDSL bredband och hur passar det till lägenhetshus?

Det innebär vanligtvis att vi kostnadsfritt drar in fiber till telefonkopplingen och monterar en VDSL-switch där. Sedan använder vi de befintliga telefonkablarna för att leverera bredband till lägenheterna. Fördelen med detta system är att man inte behöver uppgradera husnätet, vilket gör att bostadsbolaget inte drabbas av någon kostnad på grund av det. Man kan också som kund välja om man vill använda VDSL eller inte, vilket ger en bra valmöjlighet. Det man behöver göra som kund är endast att införskaffa ett modem som klarar av VDSL-tekniken (om man inte redan har ett sådant). Detta är en lösning som vi kör framgångsrikt i många lägenhetshus, och våra kunder upplever att det fungerar bra och man får ut bra hastigheter via detta system.

Varför bygger inte telefonbolagen fibernät (husnät) till lägenheter?

Kommunikationsnät (inomhus) mellan telebolagets koppling och lägenheterna tillhör fastigheten. Fastighetsägaren äger sitt husnät och ansvarar för bygget av det samt dess underhåll. Husnätet måste byggas enligt kommunikationsverkets föreskrifter och vara öppet för alla. Vi tycker att elektriker som är specialiserade på kabeldragning i fastigheter ska bygga husnät. Läs mer på https://www.viestintavirasto.fi/sv/index.html Istället för att bygga nytt husnät rekommenderar vi VDSL bredbandstekniken i första hand.

Produkter

Vilka hastigheter erbjuder Ålcom?

Vi erbjuder ett stort utbud av hastigheter anpassade för ditt behov:
• Bredband 10/10 Mbit/s
• Bredband 50/50 Mbit/s 
• Bredband 100/50 Mbit/s 
• Bredband 100/100 Mbit/s
• Bredband 250/100 Mbit/s
• Bredband 500/100 Mbit/s
• Bredband 1000/100 Mbit/s
• Bredband 1000/1000 Mbit/s

Var kan jag se Ålcoms IPTV?

Ålcom IPTV erbjuds i Mariehamns Telefons nät, Ålands Telefons nät, BKF:s nät, JNT:s nät samt KomIN:s nät.

Behöver jag WiFi Router?

Nej normalt inte, WiFi Routern är inbyggd i vårt fibermodem Inteno EG300. Däremot kan du behöva komplettera med en trådlös accesspunkt eller repeater, förslagsvis Inteno CG300 från Ålcoms butik.

Kan jag behålla min fasta telefon?

Absolut. Tar du fiber från oss så får du behålla din fasta telefon och det blir det absolut mest fördelaktiga alternativet för just dig.

Varför ska jag välja Ålcoms IPTV?

IPTV har funktioner som gör att ditt TV-tittande sker på dina villkor. Du kan välja när du ska se programmen genom att använda dig av vår spela in funktion eller gå tillbaka i tablån en vecka tillbaka och välja vilka program du vill se. Det finns dessutom funktioner som filmuthyrning, radio och en massa andra finesser som gör att du har allt på samma ställe.  IPTV från Ålcom är dessutom en åländsk produkt som är framtagen för den åländska marknaden vilket medför att vi har produkt där svensk tv är utgångspunkt och du vet att så även kommer att va i framtiden.

Installationen

Behöver jag gräva upp tomten?

Om det finns befintligt rör så behövs det normalt inget grävarbete eftersom vi utnyttjar det. Ett annat alternativ är luftkabel. Vi kan även ombesörja grävning om så behövs.

Kan jag se på HDTV med fiber?

IPTV:s HD-kanaler via fiber ger kristallklar bild och nya möjligheter med smarta funktioner som gör din upplevelse ännu bättre.

Kan man ha fast telefon med fiber?

Det går bra att få fast telefon. Du behåller ditt gamla nummer och ringer precis som förut eller tecknar ett nytt abonnemang.

Kan jag beställa IPTV, fiber och hemtelefoni separat?

Ja, alla tjänster kan beställas separat eller i kombination. Du väljer själv vad som är bäst för dig som kund.

Var i huset drar ni in fiberkabeln?

Det beror på förutsättningarna i var¬je enskilt fall, exempelvis var huset är placerat och var den nuvarande anslutningspunkten i huset finns. Vi kontaktar dig för att diskutera den här frågan med dig.

Vilken bandbredd kan jag få med fiber från Ålcom och mitt telefonbolag?

Du kan välja olika typer av abonnemang med hastigheter från 2 till 1000 Mbit/s.

Vad är fördelen med fiber?

En av fördelarna är den höga kapaciteten och stabiliteten i tjänsten som uppnås med fiber. Alla i familjen kan därför an¬vända flera enheter som datorer, surfplattor, telefoner och IPTV samtidigt utan att farten går ner eller att bilden hackar. Med fiber är ditt hem också väl förberett för framtidens digitala tjänster, som kommer kräva ännu mer bandbredd. Ditt hus får en avancerad kommunikationslösning som ger dig nya former av både nytta och nöje samtidigt som det kan öka värdet på din fastighet i och med att det är för¬berett för framtidens teknologi.

Var ska jag placera mitt fibermodem?

En bra plats att placera modemet på är där befintligt telefon- och antennät fördelas ut i huset. Då kan dessa rör eventuellt användas för att dra datanätverk. En garderob eller skrubb är också en möjlig plats för modemet, då kan man dra datakablar mellan våningarna genom garderoben. Om man har IPTV kan modemet placeras vid Tv:n för att slippa dra extra datakablar. Om man har en stationär dator eller ett hemmakontor kan detta också vara en bra plats för modemet. I enplansvillor med kallvind kan man ofta utnyttja kallvinden för dragning av nätverkskablar i huset. Finns det källare, krypgrund eller torpargrund kan också detta vara en lösning för nätverkskabeldragning.

Behöver jag gräva på min tomt?

I nyare fastigheter finns normalt färdigt rör in från tomtgräns till fastighet som vi kan använda för att dra in fibern till fastigheten. Men om detta inte finns så behövs grävning eller luftkabel till fastigheten. Vi erbjuder grävning på tomt in till fastigheten för din fiberanslutning. I somliga fall kan det löna sig att klamra kabeln en bit på väggen istället för att gräva i planteringar och hårda ytor. Vi diskuterar vad som är den bästa lösningen vid hembesök utgående från förhållandena på din tomt.

Hur går det till när jag beställer fiber?

Du tecknar ett avtal för beställning av Fiber.

Du får besök av en tekniker från Mariehamns Telefon/Ålands Telefonandelslag som berättar om hur själva installationen kommer att gå till.

Vi detaljplanerar fiberbygget i ditt område och går igenom hur installationen ska genomföras.

Om det inte går att använda den befintliga kanalisationen, ordnar våra erfarna installatörer med grävning och kabeldragning. Diket blir bara 20 – 40 centimeter brett. Vi försöker att göra så lite åverkan som möjligt på din tomt. När kabeln är dragen fyller vi igen diket åt dig, men ytskiktet behöver du återställa själv.

En av våra fibertekniker bokar en tid med dig för installationen. Vi drar in fiberkabeln genom husets yttervägg, max fem meter in i huset till den plats där du vill ha fiberuttaget. Vi installerar ett fibermodem som kräver ett el-uttag. Du får ett protokoll med mätvärden som visar vilken hastighet din uppkoppling har.

Om du samtidigt beställt IPTV gör vår tekniker samtidigt installation av IPTV-box och kontrollerar att tjänsten fungerar.

- Efter att installationen är klar aktiverar vi dina beställda tjänster. Du kommer normalt igång med dina tjänster samma dag som installation skett.
- Vår normala leveranstid är sex till åtta månader, men svåra väderförhållanden och tjäle kan försena leverans.

Vad kostar det och vad ingår?

Anslutningsavgift och kostnad för grävning varierar beroende på var du bor, och om ditt område är fiberplanerat eller ej. Enklast ser du detta genom att gå till kartan för fiberplanerat område hos din operatör.

Mariehamn, Kalmarnäs, Järsö, Möckelö och Föglö hanteras av Mariehamns Telefon – du hittar deras information, priser och karta här: http://www.mtel.ax/privat/fiberanslutning

Övriga Åland hanteras av Ålands Telefonandelslag – du hittar deras information, priser och karta här: http://www.altel.ax/fiber

Brändö, Kumlinge och Kökar har egna fibernät, men vi kan erbjuda bredbandsabonnemang även där.

 

E-post

 

Ställ in e-post

E-postadress: Fick du när du begärde adressen av Ålcom eller skapade tilläggsadresser på Min Kundsida.

E-postkonto: Har formatet m eller ma åtföljt av fem siffror, t ex m01234 eller ma12345. Om du skapar eller begär extra konton får de suffixet -p1, p2 osv.

E-postkontots lösenord: Består av tecken och skapas automatiskt av Ålcoms system, du kan alltså inte själv sätta lösenordet. Ålcom har dock ingen kännedom om vilket lösenordet är.

Ange kontonamn och lösenord för inkommande och utgående server.

Server för inkommande e-post (POP3/IMAP): mail.aland.net

Server för utgående e-post (SMTP): mail.aland.net

Inkommande servers portnummer: 993 för IMAP, 995 för POP3

Utgående servers portnummer: 465

SSL-kryptering skall vara aktiverad

Mitt lösenord godkänns inte

Om e-postserver klagar på lösenordet när man skall e-post, är felet något av följande:

Du skriver in fel lösenord. Med ditt abonnemang följer två lösenord - ett för att logga in till Internet (accesskontots lösenord) och ett för att hämta e-post ( e-postkontots lösenord). Om du begär extra e-postadresser så får dessutom varje adress ett eget e-postkonto med tillhörande lösenord. Gör skillnad på dessa! Notera också att om du av någon orsak byter ut ditt lösenord så upphör det gamla att fungera.

Du skriver in lösenordet på fel sätt. När man skriver lösenordet så ser man inte ordet i klartext utan såsom asterisker (*). Det är då lätt hänt att man stavar fel utan att notera det. Vidare måste lösenorden skrivas in med små bokstäver för att fungera - om du t ex har Caps Lock nedtryckt så blir bokstäverna automatiskt stora (versaler) och inloggningen misslyckas. Du kan bekräfta huruvida Caps Lock är aktiverat genom att se om Caps Lock lampan lyser ovanför siffertangenterna till höger på tangentbordet. Caps Lock-funktionen aktiveras via knappen Caps Lock ovanför tangentbordets vänstra Shift-knapp.

Användarnamnet är felaktigt. Dels måste användarnamnet (e-postkontot) vara korrekt inskrivet (små bokstäver, inga mellanslag) och dels måste man ange det rätta användarnamnet. Många misslyckade inloggningsförsök beror på att man använder eget påhittade inloggningsnamn, skriver bokstaven o istället för siffran 0 ( t ex mpo1234 istället för mp01234) eller har ett mellanslag någonstans (oftast efter sista bokstaven). Slutligen brukar en del skriva in e-postadressen som inloggningsnamn.

Hur läser jag e-post på olika datorer?

Normalt när man installerar ett e-postkonto i en e-postklient, så anger man att e-postservern som tar emot e-postmeddelandet är en sk POP3-server. Detta innebär att e-postservern mellanlagrar dina mottagna e-postmeddelanden. När du väljer att hämta e-postmeddelandena, så skickas de till din e-postklient varvid din mailbox - det utrymme på e-postservern där de ligger sparade - töms. Meddelandena överförs alltså från servern till din e-postklient och finns nu endast tillgängliga i klienten.

Men hur gör du om du vill kunna läsa samma e-postmeddelanden på olika datorer - t ex såväl på jobbet som hemma?

Du kan ange att servern för inkommande e-post är en sk IMAP-server. Detta val gör du normalt när du installerar e-postkontot och det är inte säkert att e-postklienten tillåter att du byter i efterhand. Om du redan valt POP3 så måste du då ta bort det installerade e-postkontot och lägga in det på nytt.Om servern är en IMAP-server så hämtas i praktiken e-postmeddelandena aldrig ner, utan du läser dem online. Då de aldrig överförs från servern till e-postklienten, så ligger de även kvar och kan läsas av andra e-postklienter på andra datorer. Förutsättningen är såklart att e-postkontot har installerats även på dem med IMAP som vald servertyp.

Du kan använda Webmail-tjänsten från Ålcom som du når från Ålcoms hemsida. Webmail är i princip en e-postklient i din webbläsare varvid du läser e-postmeddelanden online och använder e-postservern som en IMAP-server. Hotmail, Gmail och Yahoo! Mail bygger på samma princip.

Slutligen kan du i din e-postklient välja att ha möjligheten Spara en kopia av meddelandet på servern aktiverad. Även om e-postservern är angiven som en POP3-server, så kommer en kopia ändå att lämnas kvar då orginalmeddelandet överförs till din dator. Hur du gör denna inställning varierar mellan e-postklienter.

Om du väljer någon av ovanstående metoder så måste du dock tänka på att e-postmeddelandena kommer att fylla upp din mailbox så att den till slut blir överfull. Ålcom, liksom alla andra internetoperatörer, har en begräsning på mailboxens storlek och om denna gräns överskrids, så kan du inte längre ta emot e-postmeddelanden till mailboxen. Därför kräver metoderna också ett aktivt underhåll av innehållet i mailboxen.

Vad är webmail?

Webmail är ett sätt att komma åt din e-post då du inte har din dator eller telefon med dig eller om du inte når internet via dem  t ex pga höga kostnader utomlands. Vad du behöver är en dator med webbläsare och internetanslutning. På samma sätt som med gmail och hotmail behöver du inte hämta ner e-posten till datorn utan du läser den online. Du kan t ex gå in på vilket internetcafé som helst i världen och läsa e-posten du får till din Ålcomadress!

Webmail hittar du på adressen https://webmail.aland.net.

 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Våra öppettider

Butiken

Vardagar: 09.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Support

Vardagar: 08.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Ekonomi & faktura

Vardagar: 09.00 - 16.00

Kontakta Ålcom

Växel

+358-(0)18-23 500

Support & Spärrtjänst

 +358-(0)18-22 222

Besök oss

Storagatan 6
AX-22 100 Mariehamn