Vanliga frågor om fakturor

Undrar du något om fakturor från Ålcom? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna!

Kan jag avsluta min bindning?

Mobiltelefon/läsplatta

Du kan avsluta din bindning innan bindningstiden på 24 månader har löpt ut. En avgift påförs för detta som varierar beroende på hur länge du har kvar på din bindning. Vänd dig till vår butik eller support för att kontrollera vad summan blir.

Bredband

Inom Mariehamns telefons område kan du binda dig i 12 månader för VDSL, 24 månader för fiber, i de kampanjerna får du modemet gratis. Om du under den tidsperioden säger upp avtalet faktureras du för modemet. 

Saldobegränsning

Saldobegränsning är en extra betaltjänst med syfte att säkerställa att den rörliga månadskostnaden för ett mobilabonnemang, dvs kostnaderna som är baserat på hur mycket telefon de facto används, hålls i schack. Man väljer en lämplig gräns i euro och när kostnaderna för perioden når denna gräns så spärras abonnemanget för återstoden av perioden*. Saldobegränsningen är alltså i relation till de samtalskostnader som uppstår, inte månadskostnaden för ett abonnemang som kan innehålla andra kostnader som inte är relaterad till mobilanvändningen.

Om man har ett Allt-i-ett eller EU-mobilpaket så kan saldobegräsningen vara olämplig att ha aktiverad. I Allt-i-ett eller EU-mobilpaket ingår en kvot som berättigar en att ringa ett visst antal samtalsminuter inom ett specifiikt område, t.ex. inom Finland, Sverige och Åland. Om man ringer ett samtal till ett nummer som inte omfattas av kvoten (t.ex. utanför området eller ett betalnummer) så uppstår direkt en samtalskostnad som saldobegränsningen tar i beaktande. Som ett exempel, om du ringer ett samtal till USA som kostar 10 € och du har en saldobegränsning på 10 €, så kommer abonnemanget att spärras eftersom du nått gränsen. Detta sker oberoende av om du har använt alla de samtalsminutrar och SMS som ingår i din kvot! Ringer man bara inom det område som kvoten omfattar och inte ringer till betalnummer, så är det inget problem att ha saldobegränsning inkopplad, men du bör vara införstådd med den möjliga konsekvensen!

Saldobegränsning aktiverar du genom att kontakta Ålcoms kundtjänst på telefon 22222. Du debiteras en inkopplingskostnad samt månatlig kostnad enligt aktuell prislista.

-----
* ett samtal som pågår när man närmar sig gränsen kommer inte att avbrytas när gränsen passeras, utan kostnaden för samtalet kommer att faktureras skilt. Ringer du således ett väldigt långt samtal till ett nummer som hör till ett område som täcks av kvoten, men kvoten samtidigt passeras, så får du en kostnad för det.

När kommer fakturan?

Vi fakturerar i mitten av månaden så att fakturans datum normalt är den 15:e i månaden och förfallodatum är månadens sista. 

Vi fakturerar inte om kostnaderna är under 25 € utan kostnaderna flyttas då över till nästa fakturaperiod. När den sammanlagda kostnaden överstiger 25 €, skickas fakturan.

Vilka betalformer erbjuder Ålcom?

Pappersfaktura är det traditionella sättet att leverera en faktura på. Den sänds utskriven per brev till en av kunden uppgiven adress och en administrationskostnad påförs på varje faktura.

E-postfaktura innebär att fakturan sänds som en PDF-bilaga till en av kunden uppgiven e-postadress. Detta kostar ingenting för kunden. Om fakturan inte kan levereras till e-postadressen pga att adressen är felaktig eller annan orsak, återgår leveransformen till pappersfaktura. Fördelen med e-postfaktura är att det kostar ingenting och man får den levererad oberoende av var man är någonstans så länge man kan läsa sin e-postadress. Nackdelen är att det är lätt att i misstag ta bort en faktura eller missa att den kommit om man får en stor mängd e-postmeddelanden.

Direktbetalning tillkom som betalningsform i februari 2014 och följer EU-standard. Kunden ger Ålcom fullmakt att dra fakturans belopp från kundens konto på förfallodagen och ett förhandsbesked skickas per brev eller e-post till kunden.  För att upprätta direktbetalningförbindelse måste man besöka sin bank - det går alltså inte över interbanken. Per april 2014 skiljer det sig mellan Nordea, Ålandsbanken och Andelsbanken såtillvida att om man har nätjänst hos Andelsbanken så kan man inte ha direktbetalning vilket däremot är möjligt hos Ålandsbanken och Nordea.
Har man direktbetalning så kommer det ett förhandsbesked och där framgår att fakturan kommer att debiteras ett bankkonto som är kopplat till en e-fakturaadress som uppges i förhandsbesked. E-fakturaadressen och bankkontot liknar överhuvudtaget inte varandra så det är lätt att tro att någonting är fel!

E-faktura har funnits ett antal år och innebär att kunden via sin Internetbanken ger Ålcom fullmakt att på förfallodagen dra fakturans summa från kundens kontot. Fakturaunderlaget finns till påseende i Internetbanken men inget förhandsbesked skickas till kunden. Ett krav för att ha e-faktura är således att man har tillgång till Internetbank. I banken kan man normalt ange att fakturor under ett angivet belopp automatiskt skall godkännas medan de som överstiger måste godkännas av kunden i Internetbanken. Då det exakta förfarandet i Internetbanken varierar från bank till bank, hänvisar till din bank för närmare frågor.

Kan jag dela upp kostnaderna på olika fakturor?

Alla tjänster som hör till ett kundnummer faktureras på samma faktura. Men har du ett t ex ett mobilnummer på ditt företag så kan vi skapa ett nytt kundnummer där vi fakturerar tjänsten. I många fall kan vi även dela upp en tjänst på olika kundnummer så att t ex kostnaden för den fysiska telefonen faktureras ett kundnummer och för abonnemangskostnaden faktureras ett annat.

Kan jag ha mitt abonnemang vilande?

De flesta abonnemang kan sättas vilande men de bör vara aktiva minst fyra månader i sträck innan de sätts i viloläge. Viloläget aktiveras genom att kunden kontaktar Ålcoms kundtjänst och meddelar om detta och tas ur viloläge genom motsvarande kontakt med kundtjänsten. När abonnemanget återaktiveras påförs en kostnad för detta.

När faktureras kostnaderna?

Fasta tjänster med månadsavgifter faktureras på förhand medan rörliga kostnader såsom samtalskostnader, filmhyror etc av naturliga orsaker faktureras i efterhand.

Kan jag dela upp min faktura?

Om man av någon orsak inte kan betala fakturan i sin helhet, finns möjlighet att dela upp den i delbetalningar enligt överenskommelse. Kostnaden för att flytta förfallodatum är 10€. Man bör dock alltid kontakta Ålcoms fakturaavdelning för att bestämma avbetalningsplan

Varför har jag inte fått min faktura ännu?

Om du inte har fått fakturan så kan det bero på flera saker:

Vi har en minimigräns på 25 euro för att fakturera. Understiger en periods kostnader denna gräns, flyttas kostnaderna över till nästa period. Om en fakturakostnad är äldre än 3 månader kommer den dock att faktureras även om den understiger 25 euro.

För löpande tjänster fakturerar vi inte för den månad man tar tjänsten, däremot för den månad man säger upp den. Detta kan medföra en förskjutning av fakturan som du kanske inte förutsåg.

Fakturan har inte levererats pga felaktigheter i leveransadressen. Om du inte har uppgivit din adress korrekt eller har flyttat, kan fakturan inte levereras. Ibland kommer den i retur till Ålcom varefter vi försöker kontakta kunden för att få fram en korrekt leveransadress, men i många fall blir vi inte uppmärksammade på det och fakturan försvinner då. Det är alltid kundens ansvar att tillse att vi har en korrekt adress - om betalningen av fakturan försenas pga att den inte kunnat levereras i tid då adressen inte varit korrekt, kan detta inte åberopas av kunden som skäl varför förseningsränta eller andra kostnad inte skall påföras.

Samma som i punkt 3 gäller även då fakturan levereras per e-post. Kunden uppger den e-postadress dit fakturan skall sändas. Om kunden av någon orsak slutar läsa adressen, byter till en annan adress eller om e-postmeddelanden av någon orsak inte kan levereras till e-postadressen, är det kundens ansvar att meddela en korrekt e-postadress till Ålcom.

Har man e-faktura så skickas det ingen faktura hem till kunden - fakturaunderlaget finns istället att hämta i kundens Internetbank.

Hur kan jag kontrollera min bindningstid?

Du kan kontrollera bindningstiden på ditt Mobilabonnemang och Mobila bredbandsabonnemang genom att skicka SMS med texten abonnemang till nummer 18321. Du får svar om eventuell bindningstid via SMS ifall abonnemangets innehavare är den samma som ägaren. I övriga fall kan du kontrollera bindningstiden genom att kontakta vår kundtjänst på nummer 018-22222.