Ålands Telefon - Stadgar

Stadgar

0144724-2

1 § Firma och hemort

Andelslagets firma är Ålands Telefonandelslag (härefter Andelslaget) och dess hemort är Jomala kommun i landskapet Åland.

2 § Syftet med Andelslagets verksamhet och verksamhetsområde

Andelslaget har till ändamål att främja sina medlemmars näring och hushållning genom att utöva ekonomisk verksamhet så, att medlemmarna använder de tjänster Andelslaget erbjuder. Andelslaget kan även ordna tjänsterna genom dotter- eller delägarföretag eller på annat sätt.

Till Andelslagets verksamhet hör att utöva allmän televerksamhet samt att erbjuda telekommunikations-, informations- och kommunikationstekniktjänster (s.k. IKT-tjänster). Andelslaget kan planera, bygga och upprätthålla telekommunikationsnät. Andelslaget kan erbjuda apparater med anknytning till televerksamhet samt telekommunikations- och IKT-tjänster samt utöva konsultering, forsknings-, utvecklings- och inspektionsverksamhet eller annan affärsverksamhet i anknytning till dessa. Andelslaget kan äga och besitta fast egendom och värdepapper. Vidare kan Andelslaget bedriva placerings- och finansieringsverksamhet, som stöder Andelslagets verksamhet.

Andelslagets verksamhetsområde är landskapet Åland.

Under nedan i 4 § angivna förutsättningar äger även andra än medlemmar rätt att begagna Andelslagets tjänster.

3 § Andelslagets medlemmar

Medlemskap i Andelslaget kan förvärvas av varje fysisk och juridisk person som använder Andelslagets tjänster i 2 § med en anslutning inom Andelslagets verksamhetsområde.

Den som önskar inträda som medlem i Andelslaget bör därom göra en skriftlig ansökan hos styrelsen, som besluter om antagande av medlem.

Om styrelsen godkänner ansökan, blir sökanden genast medlem i Andelslaget när inträdesavgiften i 6 § och insatsen i 5 § erlagts. Medlemmar är förpliktigade att följa dessa stadgar och lagen om andelslag.

4 § Utomståendes rätt att använda Andelslagets tjänster

Styrelsen kan erbjuda Andelslagets anslutning och tjänster även åt andra än medlemmar. Sådan hyresabonnent bör erlägga av förvaltningsrådet fastställda anslutningsavgifter innan anslutning sker.

Med hyresabonnent uppgörs skriftligt avtal innehållande gällande villkor för här avsedd anslutning.

5 § Insats

Medlem är skyldig att delta i Andelslaget med en insats för varje anslutning.

Insatsens storlek är sjuttiosex (76) euro.

Tecknade insatser skall erläggas antingen kontant eller enligt av förvaltningsrådet fastställda betalningsvillkor.

6 § Ordinarie och extra inträdesavgifter, samt prövningsrätt

För varje insats bör medlem erlägga en ordinarie inträdesavgift, vars storlek årligen fastställs av förvaltningsrådet.

Styrelsen äger prövningsrätt beträffande sådana anslutningar, vilkas anslutningskostnader är avsevärt högre än normalt. Som beräkningsgrund för dessa avgifter används den del av inrättningens anläggningskostnader som faller på en direkt anslutning.

Inträdesavgiften erläggs omedelbart i samband med inträdet eller enligt av förvaltningsrådet fastställda betalningsvillkor.

Avliden medlems rättsinnehavare, till vilken rätten till den dödes insats övergått, ävensom den, till vilken medlem överlåter sin rätt till insats, är befriade från erläggandet av ordinarie inträdesavgift, men erlägger ifall flyttning kommer ifråga, en av förvaltningsrådet årligen fastställd flyttningsavgift.

Inträdesavgifterna skall fonderas i enlighet med förvaltningsrådets årliga beslut.

7 § Förhöjning av insatsen

Insatsen kan höjas så, att i 5 § nämnda eurosumma ändras och insatsens belopp höjs mot betalning eller utan betalning genom fondförhöjning, eller som blandförhöjning genom kombination av de båda förstnämnda.

8 § Tillskottsplikt

Medlemmarna svarar inte personligen för Andelslagets förbindelser och dess övriga gäld.

9 § Medlems avgång

Om medlem önskar avgå ur Andelslaget bör därom göras skriftlig avgångsanmälan hos styrelsen.

Medlem, som gjort anmälan om avgång anses ha avgått ur Andelslaget då sagda anmälan kommit styrelsen eller person, som av styrelsen utsetts att ta emot sådan anmälan, tillhanda.

Den som upphört att vara medlem i Andelslaget, må sedan ett (1) år förflutit från den dag för räkenskapsavslutning, som efter medlemskapets upphörande först inträffar, återfå den för hans del erlagda insatsen, i den mån Andelslagets tillgångar enligt bokslutet för sagda dag därtill förslår utan anlitande av reservfond eller förnärmande av dåvarande medlemmars lika rätt.

När medlemskapet upphört, kan insatser även återbetalas omedelbart i den ordning anmälningarna om utträde inkommit, årligen likväl högst tio (10) procent av det andelskapital som det senast fastställda bokslutet visar.

Träder Andelslaget i likvidation eller försätts det i konkurs inom ett (1) år från den dag för räkenskapsavslutning, som i mom. 3 sägs, skall rätten att återfå insats bedömas efter de beträffande skifte av Andelslagets tillgångar gällande grunderna.

10 § Medlems uteslutande

Medlem kan uteslutas ur Andelslaget:

1. om medlem oaktat erhållen påminnelse underlåter att uppfylla sina i dessa stadgar föreskrivna förpliktelser, i synnerhet att i tid erlägga sina avgifter;

2. om medlem åsamkar Andelslaget kännbar förlust eller på annat sätt uppenbart motarbetar dess fördel;

3. om medlem försätts i konkurs, företagssanering eller skuldsanering.; och

4. om medlem flyttar bort från Andelslagets verksamhetsområde utan att göra avgångsanmälan.

Uteslutandet av medlem ankommer på förvaltningsrådet enligt styrelsens förslag.

Utesluten medlem har rätt att underställa förvaltningsrådets beslut om uteslutningen andelsstämmans prövning genom skriftligt yrkande hos förvaltningsrådet inom en (1) månad efter det han medelst protokollsutdrag erhöll kännedom om uteslutningen.

Då medlem blivit utesluten, skall medlemskapet anses ha upphört, så snart förvaltningsrådet fattat beslut i saken och den i mom. 3 angivna tiden förflutit utan att medlemmen framställt yrkande som där sägs.

11 § Anskaffning av tekniska anläggningar

Andelslaget anskaffar, uppför och underhåller tekniska anläggningar för verksamheten som definieras i 2 §.

Apparat som ansluts till telenätet skall vara av en typ som Andelslagets tekniska ledning har godkänt.

Andelslagets tekniska ledning är berättigad att kontrollera att till telenätet ansluten utrustning, fyller fastställda normer, och att i annat fall vidta av behovet påkallade åtgärder.

12 § Avgifter

Som en del av finansieringen av Andelslagets verksamhet skall abonnent erlägga grundavgift och övriga avgifter. För varje anslutning är dess innehavare skyldig att erlägga ovannämnd grundavgift fr.o.m. den första hela månaden efter det anslutning har gjorts och fortlöper denna skyldighet till och med utgången av den månad under vilken anslutningen upphör.

Anslutning kan göras vilande, varvid grundavgift upphör att löpa. När en anslutning upphör att vara vilande, varvid grundavgiften åter börjar löpa, uppbärs en av förvaltningsrådet fastställd aktiveringsavgift.

13 § Försummelse att erlägga avgift

Fastställd avgift erläggs på tid och sätt som styrelsen bestämmer. Försummas erläggande av förfallen avgift inom fastställd tid, kan medlemsanslutning (eller anslutningar) avstängas tills den resterande avgiften och av förvaltningsrådet såsom skadestånd fastställd öppningsavgift är betald.

14 § Medlemslån

Andelsstämman äger rätt att fatta beslut om uttaxering av extra avgift såsom lån av medlemmarna för förbättrande av Andelslagets finansiella ställning och i förhållande till envars insatser. Under en räkenskapsperiod kan medlem förpliktas erlägga högst det nominella beloppet av sina insatser.

De erlagda låneraterna återbetalas åt medlemmarna tidigast efter förloppet av ett (1) år och senast efter förloppet av tio (10) år räknat från utgången av den räkenskapsperiod, under vilken envar lånerat erlagts av medlem. Om emellertid medlemskapet upphör därförinnan återfår medlem lånet samtidigt som sin insats.

Lånet får återbetalas under samma allmänna villkor som insatsen.

Det ankommer på andelsstämman att inom tidigare i denna paragraf angivna gränser besluta, i vad mån, i hurudana rater, inom vilken tids förlopp och under vilka villkor lån uppbärs av medlemmarna och återbetalas åt dem; till övriga delar besluter förvaltningsrådet om lånet.

15 § Reservfond och andra fonder

För säkerställande av Andelslagets verksamhet bildas på 16 § angivet sätt en reservfond, till vilken avsättning skall äga rum till dess den uppgår till andelskapitalets trefaldiga belopp, dock så att den också i övrigt uppfyller lagens krav.

Dessutom kan på förslag av styrelsen och enligt beslut av andelsstämman avsättning ske till en dispositionsfond. Också andra fonder kan grundas.

16 § Överskott

Uppgår ej reservfonden till fullt belopp skall till fonden avsättas minst en tjugondedel av årsöverskottet, sedan förluster från tidigare räkenskapsperioder, som balansräkningen utvisar, avdragits.

Det återstående överskottet kan enligt andelsstämmans beslut användas på följande sätt:

– till ränta på de egentliga insatserna,

– till återbäring i enlighet med av förvaltningsrådet bestämda principer och på basis av hur mycket medlem under ifrågavarande räkenskapsperiod utnyttjat Andelslagets tjänster,

– till fondavsättning eller

– kvarlämnas oanvänt på resultatkontot.

17 § Täckande av förlust

Om Andelslagets rörelse under något år lämnar förlust används för dess täckande, förutom på resultatkontot möjligen förefintliga belopp, i främsta rummet dispositionsfonden och övriga fonder, därefter andelskapitalet eller reservfonden.

Om andelskapitalet eller någon del därav blivit använd för täckande av förlust av Andelslagets verksamhet, används årsöverskottet, efter det i 16 § mom. 1 nämnd avsättning ägt rum, i första hand till fyllande av bristen i andelskapitalet.

18 § Andelslagets organ

Andelslagets beslutande organ är andelsstämman, och de förvaltande organen är förvaltningsrådet och styrelsen.

19 § Valbarhet

Valbar till ledamot i förvaltningsrådet är förutom myndig finländsk medborgare som är medlem i Andelslaget, jämväl sådan person som utan särskild fullmakt är berättigad att ensam eller tillsammans med annan företräda sammanslutning, stiftelse eller annat samfund som är medlemmar i Andelslaget.

Till ledamot av styrelsen kan också väljas andra än medlemmar i Andelslaget.

Av ledamöter i förvaltningsrådet och styrelsen samt av deras suppleanter bör erhållas skriftligt och daterat samtycke att dessa mottar uppdraget.

20 § Andelsstämma

Ordinarie andelsstämma hålls på en av förvaltningsrådet fastställd dag inom sex (6) månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Extra andelsstämma hålls, när förvaltningsrådet finner det erforderligt eller när det enligt lagen om andelslag påkallas.

Andelsstämma hålls på Andelslagets hemort, om inte förvaltningsrådet i ett enskilt fall utser någon annan ort inom landskapet Åland till plats för andelsstämman.

Andelsstämman öppnas av förvaltningsrådets ordförande.

Förvaltningsrådet väljer andelsstämmans ordförande.

På andelsstämma kan ombud genom fullmakt samtidigt företräda högst en (1) medlem. Utan hinder av detta kan ombudet företräda delägarna i en medlems dödsbo och medlemmar som hör till samma i bokföringslagen avsedda koncern.

Såsom andelsstämmans beslut gäller, där ej lag eller dessa stadgar för visst ärende annat föreskriver, den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan andra omröstningar avgörs med ordförandens röst.

21 § Ärenden vid andelsstämma

Vid ordinarie andelsstämma handläggs följande ärenden:

1. val av sekreterare och protokolljusterare

2. styrelsens verksamhetsöversikt;

3. förvaltningsrådets utlåtande om föregående års verksamhet;

4. revisionsberättelsen;

5. bokslutets fastställande;

6. beviljande av ansvarsfrihet åt förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören;

7. förvaltningsrådets och styrelsens förslag till årsöverskottets användning eller täckande av eventuellt underskott;

8. bestäms arvoden för förvaltningsrådet, dess ordförande, styrelseledamöterna, revisor och nomineringskommittén för nästföljande kalenderår;

9. val av ledamöter i förvaltningsrådet och deras suppleanter;

10. val av revisor och, vid behov, en revisorssuppleant;

11. val av ledamöter till nomineringskommittén; samt

12. övriga i kallelsen upptagna ärenden.

22 § Kallelse till andelsstämma

Andelsstämman sammankallas av förvaltningsrådet genom kungörelse i den inom Andelslagets verksamhetsområde mest spridda tidningen tidigast tjugoåtta (28) dagar och senast fjorton (14) dagar före den i kallelsen nämnda sista anmälningsdagen för andelsstämman.

De ärenden, som skall behandlas vid andelsstämman, bör upptas i kungörelsen.

De av nomineringskommittén förslagna kandidaterna till förvaltningsrådet skall anges i kallelsen.

23 § Deltagande i Andelsstämma

Medlem skall för att få delta i andelsstämma anmäla sig hos Andelslaget senast viss i kallelsen till andelsstämman nämnd dag, som kan vara högst tio (10) dagar före andelsstämman.

Förvaltningsrådets ledamöter och deras suppleanter och styrelsens ledamöter är berättigade att närvara och yttra sig vid andelsstämman.

24 § Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet består av en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant för var och en av följande tio (10) geografiska områden: Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. För att vara valbar som ledamot eller suppleant för visst geografiskt område gäller, i tillägg till de kriterier som framgår av 19 § (valbarhet) ovan, att personen ifråga antingen innehar en anslutning till Andelslagets telenät i sagda geografiska område, eller, på sätt som 19 § anger, företräder en sammanslutning, stiftelse eller annat samfund som innehar en sådan anslutning i det geografiska området ifråga.

Ledamöterna i förvaltningsrådet och deras suppleanter väljs för en tid av tre (3) kalenderår i sänder. Första året avgår tre (3), andra året likaså tre (3) och tredje året fyra (4) ledamöter; första gången efter lottning och därefter enligt tur.

25 § Nomineringskommitté

Andelslagets nomineringskommitté skall ge förslag till val av förvaltningsrådets medlemmar.

Nomineringskommittén består av ordförandena och vice ordförandena för förvaltningsrådet respektive styrelsen samt av tre (3) eller fyra (4) ledamöter som väljs av andelsstämman. Det antal ledamöter som väljs av andelsstämman skall sammanfalla med det antal ordinarie ledamöter som skall väljas till förvaltningsrådet på den ordinarie andelsstämma som närmast följer valet av medlemmar till nomineringskommittén.

Till ledamot av nomineringskommittén skall andelsstämman välja en ledamot för varje sådant geografiskt område, vars representant står i tur att avgå vid närmast följande ordinarie andelsstämma. För att kunna fungera som medlem av nomineringskommittén för sådant geografiskt område gäller samma kriterier som anges i mom. 1 i denna 24 § gällande valbarheten som ledamot eller suppleant i förvaltningsrådet för visst geografiskt område. De ledamöter som andelsstämman väljer skall vara medlemmar i Andelslaget.

Ordförande för nomineringskommittén är förvaltningsrådets ordförande. Beslut bestäms enligt enkel majoritet där varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

26 § Medlems förslag till medlem i förvaltningsrådet

Annan än av nomineringskommittén föreslagen kandidat för val till förvaltningsrådet skall anmälas till Andelslaget på sätt som anges i kallelsen till den andelsstämma som förrättar valet. Anmälan kan endast lämnas av en medlem i Andelslaget. Till anmälan skall fogas utredning om att kandidaten är valbar samt om att kandidaten ger sitt samtycke till uppdraget. Fristen för anmälan får löpa ut tidigast sju (7) dagar efter att kallelsen till andelsstämman utfärdades. Kandidat som inte anmälts inom föreskriven frist är valbar endast om andelsstämman enhälligt beslutar om det.

27 § Förvaltningsrådets sammanträden

Förvaltningsrådet väljer årligen inom sig ordförande och vice ordförande.

Förvaltningsrådet sammanträder till två (2) ordinarie sammanträden, ett vårsammanträde senast inom april månad och ett höstsammanträde senast inom december månad. Därjämte kan extra sammanträden hållas när styrelsen eller förvaltningsrådets ordförande anser detta nödigt. Kallelse utfärdas av styrelsen på uppdrag av förvaltningsrådets ordförande eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Kallelse till förvaltningsrådssammanträde ska ske skriftligt senast tio (10) dagar före sammanträdet.

Förvaltningsrådet är beslutfört, då ordföranden eller vice ordföranden och minst fem (5) ledamöter är närvarande. Ärenden får dock inte upptas till behandling om ej såvitt möjligt samtliga ledamöter eller, vid förfall för någon av dem, suppleant beretts tillfälle att delta i ärendets behandling. Vid förvaltningsrådets möte fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Styrelsens ledamöter och deras suppleanter är berättigade att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets sammanträden men äger ej rösträtt.

Förvaltningsrådets protokoll och skrivelser undertecknas, förutom av ordföranden eller vid dennes förfall av vice ordföranden, även av två vid mötet närvarande ledamöter i förvaltningsrådet.

28 § Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådets uppgifter är att:

1. anställa verkställande direktör och teknisk ledare, samt bestämma deras löner och övriga anställningsvillkor i särskilt tjänsteavtal. Verkställande direktören kan även handha uppgiften som teknisk ledare;

2. utse styrelseledamöter och fastställa riktlinjer för deras verksamhet;

3. bestämma vem av styrelsens ledamöter, som vid förfall för verkställande direktören skall träda i hans ställe;

4. fastställa avgifter i enlighet med 29 §;

5. meddela bemyndigande att teckna Andelslagets firma även som prokura;

6. på framställning av styrelsen besluta om upptagande av nödiga lån;

7. utöva en effektiv och fortlöpande kontroll av Andelslagets penningtransaktioner och affärsskötsel bl.a. genom uppföljning av nödiga budgeter samt övervaka, att Andelslagets intressen tillvaratas;

8. besluta om köp, inteckning och försäljning av fast egendom;

9. granska styrelsens verksamhetsöversikt och till revisorn avge utlåtande om denna och bokslutet att föreläggas den ordinarie andelsstämman;

10. till ordinarie andelsstämman lämna förslag om årsöverskottets användning eller täckande av eventuellt underskott;

11. bereda de ärenden, vilka enligt lag och dessa stadgar skall behandlas på andelsstämma eller anmälts till behandling vid denna, bestämma tid och plats för andelsstämman samt välja ordförande för andelsstämman; samt

12. övervaka att Andelslagets verksamhet försiggår i enlighet med lag, dessa stadgar, förvaltningsrådets beslut och Andelslagets bästa samt tillse, att av andelsstämman fattade beslut verkställs.

13. handlägga övriga frågor som styrelsen hänskjutit till förvaltningsrådets avgörande.

29 § Förvaltningsrådets höstsammanträde

Vid förvaltningsrådets höstsammanträde handläggs följande ärenden:

1. fastställa budgeten och hur inträdesavgifterna skall fonderas för följande kalenderår samt:

2. fastställa ordinarie inträdesavgift samt extra inträdesavgift (byggnadsavgift och flyttningsavgift);

3. fastställa grundavgiften för medlemmar och hyresabonnenter;

4. fastställa övriga avgifter;

5. fastställa öppningsavgiften för stängd anslutning och eventuella övriga avgifter samt dessutom följande ärenden;

6. fastställa antalet styrelseledamöter samt, om någon står i tur att avgå eller om ytterligare ledamot skall utses, välja sådan styrelseledamot; samt

7. handlägga övriga frågor, som styrelsen hänskjutit till förvaltningsrådets avgörande.

30 § Förvaltningsrådets vårsammanträde

Vid förvaltningsrådets vårsammanträde handläggs följande ärenden:

1. granska styrelsens verksamhetsöversikt och till revisorn avge utlåtande om denna och bokslutet att föreläggas den ordinarie andelsstämman;

2. till ordinarie andelsstämman lämna förslag om årsöverskottets användning eller täckande av eventuellt underskott;

3. bereda de ärenden, vilka enligt lag och dessa stadgar skall behandlas på andelsstämma eller anmälts till behandling vid denna, bestämma tid och plats för andelsstämman samt välja ordförande för stämman; samt

4. handlägga övriga frågor, som styrelsen hänskjutit till förvaltningsrådets avgörande.

31 § Styrelsen

Andelslagets angelägenheter handhas av dess styrelse. Styrelsen består av verkställande direktören, och två (2) till fyra (4) ordinarie ledamöter. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Verkställande direktören anställs av förvaltningsrådet enligt avtal. De övriga styrelseledamöterna väljs för en tid av två år.

32 § Styrelsens uppgifter och sammanträden

Styrelsens uppgifter är att:

1. enligt lag och dessa stadgar handha förvaltningen av Andelslaget och övervaka skötseln av dess anläggningar;

2. anställa erforderlig personal och fastställa dess löner;

3. övervaka att Andelslagets räkenskaper ordentligt förs;

4. till förvaltningsrådet avge skriftlig verksamhetsöversikt över föregående räkenskapsår;

5. uppgöra förslag till budget för följande räkenskapsår;

6. bereda de frågor, som skall behandlas av förvaltningsrådet och andelsstämman, samt att i god tid före sammanträdet tillställa förvaltningsrådets ledamöter nödiga handlingar;

7. verkställa andelsstämmans och förvaltningsrådets beslut;

8. upprätta och löpande vidmakthålla en i lag föreskriven medlemsförteckning;

9. pröva byggnadskostnaderna enligt 6 §.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande, inklusive ordföranden eller hans ersättare. Ärenden får dock inte upptas till behandling om ej, såvitt möjligt, samtliga ledamöter beretts tillfälle att delta i ärendets behandling.

Vid styrelsens möten fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

33 § Verkställande direktören

Den närmaste omsorgen om Andelslagets angelägenheter tillkommer verkställande direktören i enlighet med lag och dessa stadgar, av förvaltningsrådet givna föreskrifter och styrelsens beslut.

Vid förfall för verkställande direktören träder i hans ställe den ledamot i styrelsen, som av förvaltningsrådet härtill befullmäktigats.

34 § Verkställande direktörens åligganden

Verkställande direktören åligger, såvitt han är berättigad att ensam teckna Andelslagets firma, att själv eller genom ombud tala och svara för Andelslaget vid domstol eller eljest, då sådant ifrågakommer.

35 § Firmateckningsrätt och prokura

Andelslagets firma tecknas å tjänstens vägnar av verkställande direktören ensam eller av två styrelseledamöter tillsammans.

Förvaltningsrådet har även rätt att meddela en eller flera personer prokura.

36 § Val till beslutande och förvaltande organ

Till ledamot av förvaltningsrådet eller styrelsen må ingen utan eget skriftligt och daterat samtycke inväljas.

Medlemskap i flera än ett av Andelslagets förvaltande organ är inte tillåtet.

37 § Protokollen

Protokollen förs av en vid respektive möte utsedd sekreterare.

Protokollen förvaras på Andelslagets kontor.

Andelsstämmans protokoll, som skall uppta de närvarandes namn och de fattade besluten, undertecknas av sammanträdets ordförande, två därtill valda protokolljusterare och den under mom. 1 nämnda av andelsstämmans ordförande utsedda sekreteraren.

Förvaltningsrådets protokoll skall likaså uppta de närvarandes namn och de fattade besluten, undertecknas av sammanträdets ordförande, två därtill valda protokolljusterare och den under mom. 1 nämnda sekreteraren.

Styrelsens protokoll undertecknas av samtliga närvarande.

Om protokollen inte kan färdigställas omedelbart, bör plats och tidpunkt för deras undertecknande bestämmas vid respektive möte.

38 § Räkenskapsperiod och bokslut

Andelslagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet, styrelsens verksamhetsöversikt, förvaltningsrådets utlåtande och andra nödiga handlingar lämnas till revisorn för granskning minst en månad före andelsstämman, dock senast den 30 april.

39 § Revision

För varje räkenskapsperiod utses en revisor, samt om denne inte är en revisionssammanslutning, även en suppleant, för att granska Andelslagets förvaltning och räkenskaper.

Revisorns mandattid påbörjas efter ordinarie andelsstämma och avslutas efter därpåföljande ordinarie andelsstämma.

Revisorn skall i den omfattning god revisionssed förutsätter granska Andelslagets bokslut och bokföring samt dess förvaltning och därom för varje räkenskapsperiod avge en skriftlig revisionsberättelse, som bör överlämnas till styrelsen senast två (2) veckor före den ordinarie andelsstämman.

40 § Skiljemannaförfarande

Tvister mellan å ena sidan Andelslaget och å andra sidan ledamot av förvaltningsrådet eller styrelsen eller annan ställföreträdare för Andelslaget, likvidator eller medlem i Andelslaget avgörs genom skiljemannaförfarande i enlighet med vad därom i lag stadgas.

41 § Frivillig upplösning

Beslut om frivillig upplösning av Andelslaget och likvidation behandlas på en andelsstämma och bör där biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna.

Kallelse till den andelsstämma, som skall behandla förslaget till upplösning av Andelslaget bör ges tidigast två (2) månader och senast en (1) månad före den i kallelsen nämnda sista anmälningsdagen för andelsstämman.

42 § Tillgångarnas fördelning vid Andelslagets upplösning

Om Andelslaget upplöses bestämmer andelsstämman, på vilket sätt Andelslagets behållna egendom skall användas.

För den händelse beslut fattas om den behållna egendomens skiftande helt eller delvis mellan medlemmarna, verkställs skiftet i förhållande till insatserna.

43 § Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgarna fattas av Andelslagets andelsstämma. Beslutet är giltigt, såvida inte lagen om andelslag eller dessa stadgar annat bestämmer, om minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna biträtt förslaget.

44 § Allmänna stadgande

I övrigt iakttas gällande lag om andelslag.

-o-

Beslut om ändring av stadgarna har fattats av Andelsstämman 27.05.2020.
Patentet- och registerstyrelsen har registrerat de ändrade stadgarna 17.07.2020.