Mariehamns Telefon Ab:s övriga priser

Priser är inklusive moms.

ISDN (EURO-ISDN 2B+D)

Anslutnings- och månadsavgift inkluderar kostnad för nätanslutning.

Till anslutningsavgiften kan installationskostnader för arbete och material i fastighetsnätet tillkomma, om fastighetsnätet inte är färdigställt.

Anslutningsavgift 149,41 €
Månadsavgift 12,20 €

Månadsavgiften debiteras från början av den kalendermånad som efterföljer anslutningens leverans till slutet av den kalendermånad under vilken avtalsförhållandet upphör (månadsavgiften debiteras i efterskott)

Till anslutningen tillhör 2 st telefonnummer. Möjlighet att ytterligare erhålla 1 – 6 telefonnummer (totalt 8 st).

Anslutningsavgift per extra telefonnummer 23,16 €
Månadsavgift per extra telefonnummer 2,54 €

Anslutningen kan överföras till tredje person, men återlöses inte av Mariehamns telefon.

Ledningspar

Anslutnings- och månadsavgifterna inkluderar kostnad för nätanslutning.

Uppkoppling/flyttning av ledningspar, förbindelser (både 2- och 4-tråd)

122,76 € 

Kvalitetsmätning och certifiering av ledningspar (uppkoppl. av datalinjer)

173,80 € 
Kontrollmätning av ledningspar 97,58 €  

Installation av kabelnät inom fastighet sker enligt räkning.

För varje ledningspar understigande 3 000m debiteras en månadsavgift om:

I abonnentkabel 12,70 €
I förbindelsekabel 16,07 €

För varje ledningspar överstigande 3 000m debiteras för varje påbörjad 100m en månadsavgift om:

I abonnentkabel 0,42 €
I förbindelsekabel 0,52 €

Digital förbindelse (PCM) 2048kbps, strukturerad och ostrukturerad

Installationsavgift 1 204,51 €
Månadsavgift 17,96 €/km
Månadshyra för kanalkort 15,19 €

Avgifter och tjänster

OBS! Spärrning för användning av avgiftsbelagda servicenummer är AVGIFTSFRI! Om personlig kod vid spärr uppbärs, utöver eventuell inkopplingsavgift, även månadsavgift

Allmänna avgifter

Flyttning av nätanslutning (tjänst som fast telefon, ADSL, ISDN ingår)

49,00 €

Om flyttningskostnaderna avsevärt överstiger det normala, debiteras för flyttning enligt samma princip som vid nyinstallation.

Nummerbyte (fast telefon) 12,80 €
Extra rad i telefonkatalog (årsavgift) 27,29 €
Öppning av stängd nätanslutning eller tjänst 20,40 €
Återinkoppling av bredband  20,40 €
Extra räkningskopia 6,90 €
Ersättning vid felaktig avgiftsfri kataloguppgift 27,29 € 

Ersättning för försenad leverans
eller reparation för varje dygn som överstiger 5 arbetsdagar, dock max 14 dagar

2,54 €

Debitering av ordinarie arbetstid:

Teletekniskt arbete 73,16 €

Hårdvara för datautrustning samt kvalitetsmätning/certifiering av par

80,60 €

Inmätning av datanätverk, cat5 och cat6 eller motsvarande

123,88 €

Programvara för data- och växelutrustning, samt opto-svetsning och antennplanering

112,84 €
Avgift för restid och km-ersättning vid räkningsarbeten på Föglö 123,88 €

Ersättning vid försenad leverans
eller reparation för varje dygn som överskrider 5 arbetsdagar, dock max 14 dagar.

2,54 €

Installation och flyttning av tilläggsanordningar

Installation och flyttning av tilläggsanordningar (t ex taxevisare, relä eller liknande) enligt räkning. Eventuell kostnad för utrustning, som ALLTID köps av abonnenten, tillkommer.

Avgifter för hyrda tilläggsanordningar (månadsavgifter). Som regel säljs alltid telefoner och extrautrustning, endast hyra i undantagsfall.

Telefonsvarare (besked och mottagning) 4,27 €
Taxevisare (inklusive sändare) 2,68 €
Taxesändare (ingår om ISDN) 1,34 €
Talbesked med fröken Ur (linjehyra tillkommer) 6,76 €
Tidsimpuls (linjehyra tillkommer) 3,12 €

Kabelvisning

Förfrågan om kabelvisning skall göras minst 3 arbetsdagar innan man börjar gräva. Kabelvisning är avgiftsfri, om förfrågan har gjorts inom tidsfristen.                                                                                    

Kabelvisning samma arbetsdag eller följande arbetsdag efter beställning 186,00 €

För information om övriga priser tag kontakt med Mariehamns Telefon Ab